Onze Sponsoren

Geschreven door Natuurspeelplaats op 23/09/2013. Geplaatst in Algemeen

DSC_7224

Invasie in groene hart: speelplaats overgedragen

Geschreven door Natuurspeelplaats op 23/09/2013. Geplaatst in Algemeen

edoris.

Foto : Christiaan Schutte.
KAMPEN – Militairen van Compagnie 102 uit Wezep zijn druk bezig geweest om de natuurspeelplaats naast kinderboerderij Cantecleer vorm te geven.
Het terrein, waarop onder andere de contouren van een amfitheater zijn verrezen, werd vrijdag overgedragen. Korporaal Liam Hollestelle droeg de grond over aan zijn hogergeplaatste. Voor die tijd schudde hij Hanjo IJkhout, voorzitter van de speciaal voor dit project in het leven geroepen Stichting Natuurspeelplaats Kampen, de hand. De ‘echte grootgrondbezitters’ zijn straks uiteraard de kinderen. Behalve een amfitheater voor educatieve doeleinden komen er een waterspeelplaats, een boomhut, een vruchtentuin en een indoor-gedeelte.
Volgens IJkhout moet een en ander eind dit jaar gereed zijn. “De kinderen van nu zijn vaak niet meer geworteld in de natuur. Deze natuurspeelplaats kan er een bijdrage aan leveren dat schoolkinderen straks weer weten dat zand schuurt en dat ze weten hoe bijvoorbeeld een worm er uitziet. Het amfitheater kan worden gebruikt door Quintus, ’t Ukien en de scholen om een paar voorbeelden te noemen.”
IJkhout benadrukt dat de stichting boomstammen en tegels kan gebruiken. “Als iemand die over heeft, is dat meer dan welkom. Ook willen we een kleine ‘Kamper Kogge’ laten bouwen die half in het zand verscholen ligt. De schoolkinderen vinden dat vast geweldig.” IJkhout is de militairen zeer dankbaar voor hun bijdrage. Het contact werd gelegd door Thijs Bont die nog connecties heeft in het leger. “Dat het leger meehelpt is natuurlijk wel tamelijk uniek en in tijd van besparingen zeer welkom.”
Bron: Weekblad De Brug

Ieder kind heeft recht op natuur!

Geschreven door Natuurspeelplaats op 13/07/2013. Geplaatst in Algemeen

iederkindWij, ondertekenende organisaties, vragen dringend aandacht voor het verbinden van kinderen met de natuur. Tijdens ‘Woudschoten III’, een recente conferentie van de grootste Nederlandse natuurorganisaties, werd dit benoemd als de meest belangrijke gezamenlijke prioriteit. Nationaal en internationaal is het recht van ieder kind op contact met de natuur door zo’n 1200 natuurorganisaties en 200 overheden erkend, waaronder de Nederlandse overheid.1 Wij zijn bezorgd over de snel groeiende afstand tussen kinderen en de natuur. Nooit eerder in de geschiedenis groeiden zo veel kinderen zó ver weg van de natuur op. De meeste mensen in Nederland wonen inmiddels in steden. Kinderen komen steeds minder in aanraking met de vrije natuur en het boerenleven. Terwijl uit onderzoek blijkt dat kinderen die vaak in de natuur komen meer bewegen, beter motorisch ontwikkeld zijn, sneller herstellen van stress, zich beter kunnen concentreren, betere schoolprestaties leveren en fantasierijker en constructiever spelen. Daarnaast eten kinderen die moestuinieren vaker verse groenten en fruit. Met de bezuiniging van zo’n 50% op natuur is naar de mening van de ondertekenaars een kritische ondergrens bereikt.
Kinderen hebben recht op natuur! En de natuur is gebaat bij kinderen die leren haar te waarderen en beschermen! Wij zetten ons daarom actief in voor het recht van ieder kind om:
• op te groeien in een omgeving met natuur en een rijke biodiversiteit (groene steden, natuurlijk boerenland); • dagelijks te spelen en te bewegen in de natuur (natuurspeelplaatsen, groene schoolpleinen en speelbossen); • kennis over de natuur op te doen door zelf de diversiteit aan planten en dieren te ontdekken (natuurprogramma’s voor basisscholen, natuur- en milieueducatie, heemtuinen, kinderboerderijen en dierentuinen); • te leren hoe voedsel groeit en proeft (schoolmoestuin, lesprogramma’s op de boerderij, smaaklessen).
Wij roepen de Nederlandse overheid op zich ook in te zetten voor het recht van ieder kind op natuur, in samenwerking met natuurorganisaties, andere maatschappelijke organisaties, scholen, het bedrijfsleven, ouders en andere opvoeders.

Concreet vragen wij de Nederlandse overheid om het volgende:
1) veranker het recht van kinderen op natuur in recht en beleid: • kom IUCN-resolutie Child’s right to connect with nature and to a healthy environment na en draag actief bij aan het vastleggen van het recht van ieder kind op natuur in het Kinderrechtenverdrag; • neem dit recht ook op in de nieuwe Nederlandse natuurwet en/of omgevingswet; • maak op basis van deze wettelijke grondslag structureel beleid op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. 2) `vergroen’ de leefomgeving van kinderen: • zorg voor groene steden, groene wijken, groene straten, groene gebouwen, ook als onderdeel van adaptatie aan het veranderende klimaat, en maak daarbij gebruik van The Green City Guidelines 2; • formuleer en handhaaf een minimumnorm voor het percentage groene ruimte in steden (25%) en zorg daarbij voor een diversiteit aan flora, fauna en `eetnatuur’; • zorg voor bescherming, herstel en uitbreiding van natuurgebieden en bossen in de omgeving van steden en daarbuiten, met een rijke biodiversiteit en goede toegankelijkheid voor kinderen, waar zij op een laagdrempelige manier terecht kunnen voor rust, recreatie, educatie en plezier; • zorg voor een natuurlijker boerenland met bloemrijke weides en akkerranden, zodat kinderen ook daar volop bloemen, vogels en andere dieren tegenkomen. 3) realiseer een `groene’ speelinfrastructuur: • zorg voor groene speelruimte voor kinderen, onder andere door de totstandkoming van natuurspeelplaatsen, speelbossen, groene schoolpleinen en groene speellinten te faciliteren; • faciliteer het toezicht en onderhoud van natuurspeelplaatsen, speelbossen en groene schoolpleinen. 4) geef natuur een structurele plaats in het onderwijssysteem3: • maak natuur-en voedselprogramma’s een verplicht onderdeel van het curriculum op (basis)scholen. Introduceer de ‘natuurkaart’ analoog aan de ‘cultuurkaart’; • zorg voor opschaling van bestaande natuurprogramma’s en handhaaf de financiering voor succesvolle bestaande programma’s zoals Educatie & Voorlichting in de Nationale Parken. 5) maak een verbinding tussen de natuur- en de gezondheidssector: • faciliteer de totstandkoming van een grootschalige ‘Green Deal biodiversiteit’ met speciale aandacht voor de doelgroep kinderen en de verbinding tussen de gezondheid- en de natuursector.

Natuurspeelplaats Kampen wint in de herkansing 12.500 euro

Geschreven door Natuurspeelplaats op 10/02/2013. Geplaatst in Algemeen

KAMPEN/AMERSFOORT – Even was er teleurstelling bij de vertegenwoordigers van de Stichting Natuurspeelplaats Kampen. Maar de bittere pil van het net naast de titel ‘Groen Dichterbij Icoonproject van Overijssel’ grijpen, werd ruimschoots vergoed door de 12.500 die er alsnog in de schoot werd geworpen. “Een verrassing ja, dat kun je wel zeggen”, zegt Hanjo IJkhout, voorzitter van de stichting. Groen Dichterbij, mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, zocht naar dé twaalf provinciale voorbeeldprojecten waar buren groen inzetten om de buurt bij elkaar te brengen en te vergroenen.

Zaterdag was in Amersfoort de finale en het Kamper project behoorde bij de drie genomineerden. “Twee genomineerden”, verbetert IJkhout. “Op het laatst is het derde project afgevallen.” Het was dus een dubbeltje op zijn kant om met de eerste prijs, 20.000 euro, aan de haal te gaan. De jury koos echter voor een project uit Schalkhaar. “Vervolgens werd er wat gedraald en werd bekend gemaakt dat het Oranjefonds, een van de sponsoren van Groen Dichterbij, ons toch 12.500 euro wilde geven.” De realisatie van de natuurspeelplaats in het Stadspark, bestaande uit een onder meer een boomhut, pluktuin, openluchttheater en waterspeelplaats, komt met deze prijs een flink stuk dichterbij.
Eerder al kreeg de stichting een subsidie van 25.000 euro van de provincie Overijssel. “We steken binnenkort de koppen bij elkaar, om te bekijken of we een start kunnen maken.” Volgens IJkhout is het doel van de natuurspeelplaats om kinderen weer te leren ontdekken. “Bij de hedendaagse speeltuinen is dat onderdeel onderbelicht. Ik hoop dat kinderen weer de behoefte krijgen om lekker buiten te ravotten.”

Bron: De Stentor

Genomineerden Icoonproject 2013!!

Geschreven door Natuurspeelplaats op 10/11/2012. Geplaatst in Algemeen

Ons project
Kinderen leven tegenwoordig in een dynamischer maatschappij dan de kinderen van 30 jaar geleden. Er is veel meer mogelijk om mee te spelen: internet, gameconsoles, allerlei varianten speelgoed,
etc. Je vrienden zoek je op via Hyves, Facebook of Google+. Bovendien vinden ouders het wel een vellig idee om de kinderen binnen te laten spelen in plaats van buiten in die ongecontroleerde buitenwereld. Waarom zou je als kind nog buiten gaan spelen? Als een complete generatie jongeren het contact met de natuur verliest, zal de hele samenleving daar de gevolgen van ondervinden. Dit is ongewenst en – sociaal gezien – onacceptabel.Gezien het hiervoor geschetste belang van speelnatuur wordt er in Kampen naar gestreefd om een Natuurspeelplaats te realiseren. Daarvoor is de ‘Stichting Natuurspeelplaats Kampen’ opgericht in 2010, is een bestuur gevormd en de gemeente Kampen heeft een stuk grond, bekend onder de naam ‘De Enk’, ter beschikking gesteld.ActiviteitenDe Stichting Natuurspeelplaats Kampen legt speelnatuur (water, zand, pluktuin, amfitheater) aan, met daarbij passende speeltoestellen op een openbaar toegankelijk terrein. Deze plek wordt een natuurspeelplaats genoemd. Op zo’n plek kunnen kinderen vrij spelen.De georganiseerde activiteiten zijn divers en worden vóór en dóór de buurtbewoners georganiseerd. Bij de naastgelegen kinderboerderij, waar een directe samenwerkingsrelatie mee bestaat, kunnen bezoekers eten en drinken kopen.DraagvlakHet is belangrijk om een goed draagvlak te creëren voor natuurspeelplaatsen. De participatie van kinderen en ouders bij de ontwikkeling van zo’n plek vraagt om extra aandacht. De Stichting Natuurspeelplaats Kampen heeft zich inmiddels verzekerd van de participatie van scholen, (wijk)verenigingen, de scouting en, via de firma Eibe, van deskundigheid op het gebied van een waterplaats en enkele onmisbare (natuurlijke) speeltoestellen. Ook JAC ’t Ukien ziet mogelijkheden om in het amfitheater een voorstelling neer te zetten.De natuur verbindt Een belangrijke doelstelling van onze stichting is om kinderen en jongeren uit de buurt en de stad op spelenderwijs in contact te brengen met de natuur. Daarvoor is de inbreng van verschillende partners noodzakelijk. Aan de hand van het thema natuur worden verschillende mensen en organisaties uit de buurt met elkaar verbonden waardoor de sociale cohesie in de buurt wordt vergroot. De natuurspeelplaats is een ontmoetingsplaats voor alle inwoners van alle leeftijden en alle rangen en standen uit de omliggende wijken! Iedereen zal zijn of haar bijdrage kunnen en mogen leveren om de kinderen spelenderwijs de natuur te laten ontdekken. Verschillende soorten activiteiten worden daarbij ontplooid, zoals verhalen vertellen, ‘ontdekkingsreizen’, bijeenkomsten (in de pipowagen), een maandelijkse ‘markt’, dingen bouwen en nog veel meer. Uiteraard staat de natuurspeelplaats ook ter beschikking voor de andere stichtingen en verenigingen, zoals de scouting en het jongerencentrum, om hier activiteiten te ontplooien.Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als spin in het web Naast de al beoogde activiteiten, hebben we ook aansluiting gevonden bij een plaatselijke stichting die zich bezig houdt om mensen die tijdelijk of voorgoed uit het arbeidsproces zijn een zinvolle bezigheid te bieden. Oude spullen (bijvoorbeeld speelgoed), die zelfs voor de Kringloopwinkel niet meer bruikbaar zijn, zullen door hen worden opgeknapt. Deze spullen worden vervolgens voor weinig verkocht, samen met de zelfgeproduceerde producten uit de natuur, zoals jam, bloemen, etc., op de maandelijkse ‘markt’ die wordt gehouden op de natuurspeelplaats. Soms worden deze producten gratis ter beschikking gesteld voor mensen die gebruik maken van de Voedselbank. De opbrengst wordt gedeeld. Ook leerlingen van Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) scholen die stageplekken zoeken worden bij de natuurspeelplaats betrokken. Beiden groepen samen kunnen toezicht houden en helpen met inrichting en onderhoud waardoor het ook hún natuurspeelplaats wordt. Op die manier worden zij nauw betrokken bij de activiteiten in de buurt en vormen zij de spin in het web van de natuurspeelplaats.Het terrein en de inrichtingIn Kampen is nog geen natuurspeelplaats. De Stichting Natuurspeelplaats Kampen heeft inmiddels een afgerond plan voor de aanleg van de natuurspeelplaats in het Groene Hart. Gezien de locatie en de grootte van de grond, zijn hier mogelijkheden om voor de kinderen vanuit alle wijken een unieke Natuurplaats te creëren. Hun bezoek aan de Natuurspeelplaats kunnen ze combineren met een bezoek aan de Kinderboerderij. Het bestemmingsplan hoeft hiervoor niet aangepast te worden en omwonenden zijn er niet, dus kunnen zij ook geen overlast ervaren. De bereikbaarheid is prima, aangezien De Enk vanaf alle wijken in de stad goed bereikbaar is. Een groene enclave, centraal gelegen, hartje stad.

Informatie

Stichting Natuurspeelplaats Kampen
  • Korteweg 2, 8261 DC Kampen
  • info@natuurspeelplaatskampen.nl
  • Telefoon: 06-3358 1290
  • Openingstijden: Ma t/m Za van 8:30 tot 17:00 u Zondag van 12:00 u tot 17:00 u
  • H. IJkhout - voorzitter 06-3358 1290 IJsselkade 63 8261 AH Kampen
  • A. van Enk - penningmeester
  • Secretaris - Vacant
  • Ronnie van Bemmelen - bestuurslid
  • Aebe Poutsma - bestuurslid